1 คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.83
2564 4.68
2563 4.63
2562 4.63
2561 4.62
2560 4.57
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.68
2564 4.57
2563 4.53
2562 4.56
2561 4.18
2560 4.18
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.67
2564 4.60
2563 4.47
2562 4.50
2561 3.93
2560 3.99
4 คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.72
2564 4.65
2563 4.63
2562 4.67
2561 4.47
2560 4.46
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.84
2564 4.58
2563 4.46
2562 4.73
2561 4.74
2560 4.71
6 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.56
2564 4.66
2563 4.61
2562 4.53
2561 4.24
2560 3.83
7 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.46
2564 4.39
2563 4.44
2562 4.47
2561 4.22
2560 4.17
8 คณะสังคมศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.74
2564 4.77
2563 4.18
2562 4.59
2561 4.51
2560 4.53
9 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.79
2564 4.52
2563 4.69
2562 4.30
2561 4.38
2560 4.32
10 คณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.29
2564 4.03
2563 4.11
2562 4.49
2561 4.28
2560 4.37
11 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.20
2564 4.40
2563 3.91
2562 4.59
2561 4.06
2560 4.12
12 คณะบัญชี
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.51
2564 4.63
2563 4.34
2562 4.76
2561 4.49
2560 4.45
13 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2565 4.66
2564 4.67
2563 4.34
2562 4.52
2561 4.39
2560 4.33
ชื่อคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยจำนวนหลักสูตรระดับ
ป.ตรีป.บัณฑิตป.โทป.เอก
1 . คณะครุศาสตร์ 18 15 1 1 1
2 . คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 5 0 0 0
3 . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 8 0 3 0
4 . คณะวิทยาการจัดการ 7 3 0 2 2
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 0 0 0
6 . คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 2 0 0 0
7 . วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 3 1 0 1 1
8 . คณะสังคมศาสตร์ 6 5 0 0 1
9 . คณะเทคโนโลยีดิจิทัล 4 4 0 0 0
10 . คณะนิติศาสตร์ 1 1 0 0 0
11 . คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 2 0 0 0
12 . คณะบัญชี 2 1 0 1 0
13 . คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 0 0 0

รายชื่อหลักสูตร


1 . คณะครุศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาปริญญาตรี
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาปริญญาตรี
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปริญญาตรี
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ปริญญาตรี
11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี
12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ปริญญาตรี
13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี
14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ปริญญาตรี
15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี
16 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
17 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
18 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู บัณฑิตศึกษา
2 . คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักกสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ปริญญาตรี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ปริญญาตรี
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมปริญญาตรี
3 . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนปริญญาตรี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยปริญญาตรี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ปริญญาตรี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออกปริญญาตรี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (นานาชาติ)ปริญญาตรี
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยปริญญาตรี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศปริญญาตรี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปริญญาโท
10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาโท
11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปริญญาโท
4 . คณะวิทยาการจัดการ
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาตรี
2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ปริญญาตรี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปริญญาตรี
4 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาโท
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาโท
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาเอก
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหารปริญญาตรี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยาปริญญาตรี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณปริญญาตรี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ปริญญาตรี
6 . คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปริญญาตรี
7 . วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปริญญาตรี
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปริญญาโท
3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปริญญาเอก
8 . คณะสังคมศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ปริญญาตรี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาตร์ปริญญาตรี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาตรี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ปริญญาตรี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคปริญญาเอก
9 . คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ปริญญาตรี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจปริญญาตรี
10 . คณะนิติศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
11 . คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองปริญญาตรี
12 . คณะบัญชี
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตปริญญาตรี
2 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตปริญญาโท
13 . คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมปริญญาตรี