สรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET)

ประจำปีการศึกษา 2564


คณะ/สำนักวิชาจำนวนนักศึกษาทั้งหมดนักศึกษาที่เข้าทดสอบร้อยละนักศึกษาสอบผ่านร้อยละ
คณะครุศาสตร์ 299 90 30.1 57 63.33
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 98 56 57.14 47 83.93
คณะมนุษยศาสตร์ 402 193 48.01 162 83.94
คณะวิทยาการจัดการ 514 296 57.59 263 88.85
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 32 74.42 24 75
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 87 66 75.86 56 84.85
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 42 13 30.95 13 100
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 132 74 56.06 70 94.59
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 114 34 29.82 26 76.47
สำนักวิชานิติศาสตร์ 76 42 55.26 32 76.19
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 176 123 69.89 113 91.87
สำนักวิชาบัญชี 144 84 58.33 76 90.48
สำนักวิชาการท่องเที่ยว 133 56 42.11 42 75

หมายเหตุ

1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 คือ นักศึกษารหัส 2561(ปกติ) และ 2563 (เทียบโอน)
2. กรณีข้อ 5 หากคณะที่มีนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การวัดหรือเทียบเคียงกับ CEFR (B1) หรือมาตรฐานอื่นๆ โดยการเทียบเคียงคะแนนจะต้องมีหลักฐานรับรองการเทียบเคียงจากเจ้าของแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาที่เข้าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ในปีที่ประเมิน และมีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50