- ข้อมูลบุคลากร
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
- บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
   
  - ผลประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  
  - ข้อมูลงานวิจัย  
     
    หมายเหตุ
กรณีที่ข้อมูลของท่านไม่ตรงกับข้อมูลในระบบนี้ให้ท่านดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

- ข้อมูลบุคลากร ติดต่อกองบริหารงานบุคคล นายพงศ์เทพ บุญไทยใหญ่ โทร. 053-776000 ต่อ 1851  
- ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี ติดต่อสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน  นายพิชญ์   ปินะถา โทร. 053-776018 เบอร์ภายใน 1741
- ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย นางสาวประภัสสร พรมเมือง โทร. 053-776026  เบอร์ภายใน 1360
- ผลประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา นางสาวธัญณชน ใจบุญตัน โทร. 053-776019 เบอร์ภายใน 1737