ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับสถาบัน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้เป้าหมายคะแนนประเมินตนเองคะแนนกรรมการสถานะ
1.1 ผลการบริหารการจัดการหลักสูตรโดยรวม
คะแนนรวม / จำนวนหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย
252.89
71
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตร/สาขาวิชา ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี และสาขาวิชานิติศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 3.51 3.61 3.61
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
SAR CAR ร้อยละ คะแนน
จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก : 172 172 35.57 4.45
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด : 483.5 483.5
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ร้อยละ 25 4.45 4.45
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำในสถาบันทั้งหมด : 483.5

จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ SAR CAR
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 137 137
รองศาสตราจารย์ 13 13
ศาสตราจารย์ 0 0
รวมจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ / จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ คะแนนเฉลีย
0 0
0
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 2.59 2.59
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
6 ข้อ 5.00 5.00
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่กำหนดโดยสถาบัน - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมจิตอาสา - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
6 ข้อ 5.00 5.00
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
5 ข้อ 5.00 5.00
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
5 ข้อ 5.00 5.00
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ชื่อหน่วยงานคะแนนเฉลี่ย
คณะครุศาสตร์4.61
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.34
คณะมนุษยศาสตร์4.18
คณะวิทยาการจัดการ4.55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4.73
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ4.24
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก4.31
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง4.07
สำนักวิชาสังคมศาสตร์4.55
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4.33
สำนักวิชานิติศาสตร์4.39
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ4.3
สำนักวิชาบัญชี4.59
สำนักวิชาการท่องเที่ยว4.43
คะแนนรวม / จำนวนคณะ คะแนนเฉลี่ย
61.84 4.42
14
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 5.00 4.28 4.28

สรุปจุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ

จุดเด่น
.......
ข้อเสนอแนะ
...
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้เป้าหมายคะแนนประเมินตนเองคะแนนกรรมการสถานะ
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ ( - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) )
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กําหนด
7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
7 ข้อ 5.00 5.00
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
50,000 5.00 5.00
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.95 4.95
2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ร้อยละ 15 5.00 5.00

สรุปจุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ

จุดเด่น
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้เป้าหมายคะแนนประเมินตนเองคะแนนกรรมการสถานะ
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ
2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
6 ข้อ 5.00 5.00
3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ร้อยละ 20 5.00 5.00

สรุปจุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ

จุดเด่น
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้เป้าหมายคะแนนประเมินตนเองคะแนนกรรมการสถานะ
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน
2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
4. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่
8. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
6 ข้อ 4.00 5.00
4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
5 เรื่อง 5.00 5.00

สรุปจุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ

จุดเด่น
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้เป้าหมายคะแนนประเมินตนเองคะแนนกรรมการสถานะ
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
2. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. มีการกำกับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
5 ข้อ 5.00 4.00
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
7 ข้อ 5.00 5.00
5.3 ผลการบริหารงานของคณะ
หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.56 4.56
5.4 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
SARCARเกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ข้อค้นพบ/ ข้อสังเกตุ


หมายเหตุ /ข้อสังเกต
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
6 ข้อ 5.00 5.00

สรุปจุดเด่นและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ

จุดเด่น
ข้อเสนอแนะ

ตารางวิเคราะห์ผลประเมิน

องค์ประกอบ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.52 5.00 3.95 4.37 ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 5.00 4.98 4.99 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ - 4.67 4.56 4.64 ดีมาก
ผลประเมิน 4.01 4.90 4.63 4.67 ดีมาก