ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย)

ชื่อคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยองค์ประกอบผลประเมิน
12345คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ
คณะครุศาสตร์ 4.57 4.20 5.00 5.00 5.00 4.63 ดีมาก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.02 5.00 5.00 5.00 5.00 4.56 ดีมาก
คณะมนุษยศาสตร์ 3.88 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 ดี
คณะวิทยาการจัดการ 4.50 5.00 5.00 5.00 4.33 4.67 ดีมาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.39 5.00 5.00 5.00 5.00 4.73 ดีมาก
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.02 4.84 5.00 5.00 5.00 4.53 ดีมาก
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 3.81 5.00 5.00 5.00 5.00 4.47 ดี
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 4.09 5.00 5.00 5.00 5.00 4.59 ดีมาก
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.42 3.24 5.00 5.00 4.67 4.30 ดี
สำนักวิชานิติศาสตร์ 4.09 5.00 5.00 5.00 4.33 4.49 ดี
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 4.21 5.00 5.00 5.00 4.67 4.59 ดีมาก
สำนักวิชาบัญชี 4.83 5.00 5.00 5.00 4.00 4.76 ดีมาก
สำนักวิชาการท่องเที่ยว 3.92 5.00 5.00 5.00 5.00 4.52 ดีมาก

กราฟแสดงคะแนนประเมินระดับคณะ