2562 สรุปผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำแนกตามคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย
ชื่อคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยจำนวนหลักสูตรหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตร สกอ.
ป.ตรีป.บัณฑิตป.โทป.เอกรวมร้อยละ
คณะครุศาสตร์ 18 15 1 1 1 18 100
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 5 0 0 0 5 100
คณะมนุษยศาสตร์ 12 9 0 3 0 12 100
คณะวิทยาการจัดการ 6 3 0 2 1 6 100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 0 0 0 5 100
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 3 0 0 0 3 100
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 3 1 0 1 1 3 100
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 6 5 0 0 1 6 100
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 0 0 0 5 100
สำนักวิชานิติศาสตร์ 1 1 0 0 0 1 100
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 2 2 0 0 0 2 100
สำนักวิชาบัญชี 2 1 0 1 0 2 100
สำนักวิชาการท่องเที่ยว 2 2 0 0 0 2 100