2564 สรุปผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำแนกตามคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย
ชื่อคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยจำนวนหลักสูตรหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานหลักสูตร สกอ.
ป.ตรีป.บัณฑิตป.โทป.เอกรวมร้อยละ
คณะครุศาสตร์ 18 0 0 0 0 0 00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 0 0 0 0 0 00
คณะมนุษยศาสตร์ 11 0 0 0 0 0 00
คณะวิทยาการจัดการ 7 0 0 0 0 0 00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 0 0 0 0 0 00
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 3 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 6 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชานิติศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชาบัญชี 2 0 0 0 0 0 00
สำนักวิชาการท่องเที่ยว 2 0 0 0 0 0 00