ชื่อกรรมการคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยเบอร์ติดต่อ
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท คณะครุศาสตร์053-776-014
รศ.พัชรา   ก้อยชูสกุลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ08-67316-337
ผศ.ดร.วัฒนา   ยืนยงสำนักวิชาบัญชี081-992-994
อาจารย์ยิ่งศักดิ์   เพชรนิลสำนักวิชานิติศาสตร์053-776137
ผศ.ดร.นาวิน   พรมใจสาสำนักวิชาสังคมศาสตร์08-69176-288
ผศ.ดร.อรวรรณ   บุญพัฒน์สำนักวิชาการท่องเที่ยว08-15308-993
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์   นิวรัตน์คณะครุศาสตร์08-91917-879
ผศ.ดร.มิ่งขวัญ   สมพฤกษ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม08-23855-795
ผศ.ดร.ปิยพร   ศรีสมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี08-82614-724
อาจารย์ปฐมทัศน์   บรรณเลิศสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์08-91916-569
อาจารย์กรรณิการ์   เทพกิจสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ053-776-526
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล   สันธิคณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารย์รัตน์ติกุล   บัวจันทร์คณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ซิมมี่   อุปราคณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารย์สมชาย   ใจบานคณะครุศาสตร์ 
อาจารย์มลฤดี   แซ่ม้าคณะครุศาสตร์ 
ผศ.ดร.แสงระวี   ปัญญาคณะครุศาสตร์ 
อาจารย์ปิยฉัตร   ไทยสมบูรณ์คณะครุศาสตร์ 
อาจารย์อนันต์   รูปงามคณะครุศาสตร์ 
ผศ.ชูศรี   สุวรรณคณะครุศาสตร์ 
ผศ.ดร.เสริมศิริ   นิลดำคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.ประภาส   ณ พิกุลคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.กษิดิศ   ใจผาวังคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.จิราพร   ขุนศรีคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์ศิริพรรณ   จีนะบุญเรืองคณะวิทยาการจัดการ 
1234