ผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลประเมิน