1 คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.68
2563 4.63
2562 4.63
2561 4.62
2560 4.57
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.57
2563 4.53
2562 4.56
2561 4.18
2560 4.18
3 คณะมนุษยศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.60
2563 4.47
2562 4.50
2561 3.93
2560 3.99
4 คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.65
2563 4.63
2562 4.67
2561 4.47
2560 4.46
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.58
2563 4.46
2562 4.73
2561 4.74
2560 4.71
6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.66
2563 4.61
2562 4.53
2561 4.24
2560 3.83
7 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.39
2563 4.44
2562 4.47
2561 4.22
2560 4.17
8 สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.77
2563 4.18
2562 4.59
2561 4.51
2560 4.53
9 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.52
2563 4.69
2562 4.30
2561 4.38
2560 4.32
10 สำนักวิชานิติศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.03
2563 4.11
2562 4.49
2561 4.28
2560 4.37
11 สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.40
2563 3.91
2562 4.59
2561 4.06
2560 4.12
12 สำนักวิชาบัญชี
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.63
2563 4.34
2562 4.76
2561 4.49
2560 4.45
13 สำนักวิชาการท่องเที่ยว
ปีการศึกษาคะแนนเฉลี่ย
2564 4.67
2563 4.34
2562 4.52
2561 4.39
2560 4.33
ชื่อคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยจำนวนหลักสูตรระดับ
ป.ตรีป.บัณฑิตป.โทป.เอก
1 . คณะครุศาสตร์ 18 15 1 1 1
2 . คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 5 0 0 0
3 . คณะมนุษยศาสตร์ 11 8 0 3 0
4 . คณะวิทยาการจัดการ 7 3 0 2 2
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 0 0 0
6 . สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 2 0 0 0
7 . วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 3 1 0 1 1
8 . สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 6 5 0 0 1
9 . สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 0 0 0
10 . สำนักวิชานิติศาสตร์ 1 1 0 0 0
11 . สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 2 0 0 0
12 . สำนักวิชาบัญชี 2 1 0 1 0
13 . สำนักวิชาการท่องเที่ยว 2 2 0 0 0

รายชื่อหลักสูตร


1 . คณะครุศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาปริญญาตรี
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาปริญญาตรี
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรี
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาตรี
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาตรี
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปริญญาตรี
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ปริญญาตรี
11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาตรี
12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ปริญญาตรี
13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาตรี
14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ปริญญาตรี
15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี
16 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
17 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาเอก
18 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู บัณฑิตศึกษา
2 . คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักกสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี
2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ปริญญาตรี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ปริญญาตรี
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมปริญญาตรี
3 . คณะมนุษยศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนปริญญาตรี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยปริญญาตรี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ปริญญาตรี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออกปริญญาตรี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (นานาชาติ)ปริญญาตรี
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยปริญญาตรี
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศปริญญาตรี
9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปริญญาโท
10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาโท
11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปริญญาโท
4 . คณะวิทยาการจัดการ
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาตรี
2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ปริญญาตรี
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปริญญาตรี
4 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาโท
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาโท
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจปริญญาเอก
5 . คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมปริญญาตรี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาตรี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาปริญญาตรี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ปริญญาตรี
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ปริญญาตรี
6 . สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปริญญาตรี
7 . วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปริญญาตรี
2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปริญญาโท
3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยปริญญาเอก
8 . สำนักวิชาสังคมศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ปริญญาตรี
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปริญญาตรี
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาตรี
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ปริญญาตรี
6 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคปริญญาเอก
9 . สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ปริญญาตรี
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาตรี
10 . สำนักวิชานิติศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
11 . สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาตรี
2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองปริญญาตรี
12 . สำนักวิชาบัญชี
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตปริญญาตรี
2 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตปริญญาโท
13 . สำนักวิชาการท่องเที่ยว
ที่ชื่อหลักสูตรระดับ
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาตรี
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมปริญญาตรี